15 GODINA

u visokom obrazovanju!

hero img
menu

Profesor Srđan Milosavljević

Ime i prezime Profesora: Srđan Milosavljević

Mjesto rođenja: Valjevo

Datum rođenja: 08.01.1974.

Telefon: 0038164/110-2027

E-mail: srdjan008@gmail.com

Mjesto stalnog boravka: Beograd

Obrazovanje:

1992.-1997. : Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Beogradu

1998. – 2003. Magistrat: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, predmet: Rekreacija,
Tema magistarske teze: ” Valorizacija efekata dva programa rekreacije”

2007. Doktorat: Fakultet za menadžment u sportu Alfa BK Univerziteta
Tema doktorske disertacije: “Uloga trenažne tehnologije u redukciji telesne mase uz modifikovanu atkinsonovu dijetu kod rekreativnih odbojkaša”

Izbori i zvanja:

1996. - 1997. Predavač : Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu BK Univerziteta, predmeti: Scenska borba i Opšta fizička priprema

2007. - danas Docent: Pravni fakultet u Beogradu i Pravni fakultet u Subotici, Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, predmet: Specijalno fizičko obrazovanje - SFO

2007. - 2014. Profesor: Visoka sportska i zdravstvena škola u Beogradu na predmetima: Tehnika sa metodikom sportske grane, Taktika sa metodikom sportske grane, Teorija i metodika sportske grane, Pedagoška praksa i Zdravstveni fitness.

2009. - 2010. Predavač: Fakultet za pedagogiju u Pančevu, Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, predmet: Metodika fizičkog vaspitanja

2011. - danas: Rukovodilac programa Stručnog usavršavanja pri Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu

2013. : Izabran u zvanje docent na Univerzitetu Singidunum

2014. – 2017. Vanredni profesor: Fakultet sporta i menadžmenta u sportu, predmeti: Personalni fitness, Borenje, Kondiciona priprema i Rekreacija

2016. - danas Profesor: VŠ “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka, predmet: Estetika tijela

2018. Zamjenik direktora: Visoka sportska i zdravstvena škola

2019. - danas Pomoćnik direktora: Visoka sportska i zdravstvena škola

Publikacije:

1. Milosavljević, S., Matavulj, D., Trunić, N., Đurović, M. i Spasović, J. ( 2016). Correlation of different factors of balance and the quality of realization of movement techniques in aikido. Archives of budo. Vol. 12, No. 1, pp. 77-84. M23
2. Milosavljević S. (2016 ): Transformacija motoričkog statusa rekreativaca. Beograd: Zadužbina Andrejević ISBN 978-86-525-0265-3. M42
3. Ivanović, M., Milosavljević, S., &Ivanović, U. (2015). Factorial structure of the relationship between aggressiveness personality dimesions in junior karatekas. Facta universitatis, Series: physical education and sport, 13(3),371–381. M24
4. Milosavljević, S., Matavulj, D., Lazarević, P. (2015). Mogućnost primene tehnika borenja u rekreaciji osoba sa paraplegijom. Konferencija Aspekt „Značaj fizičke kulture za osobe sa smetnjama i premećajima u razvoju“, Univerzitet Singidunum. M33
5. Ivanović, M., S. Milosavljević., i Ivanović, U. (2015). Faktori rizika i indikatori kardiovaskularnih bolesti u najstarijem adolescentskom uzrastu [Risk factors and indicators of cardiovascular illnesses in late adolescent period]. Facta universitatis, Series Medicine and Biology, 17(1), 26–32. M52
6. Milosavljević, S., Matavulj, D., Lazarević, P., Spasović. J. (2014). Analiza tehnike „Džiuvaza”. Sport nauka i praksa, Vol.4, No 2, str. 57-65. M53
7. Matavulj, D., Milosavljević, S., Lazarević, P., Trunić. N. (2014). Sklanjanje sa linije napada kao važan činilac uspešne odbrane u realnom aikidou, Vol.4, No 2, str. 39-47. M53
8. Milosavljević, S., Matavulj, D., Lazarević, P. (2014).Obezbeđenje akutnog bola udarcem kao bitan preduslov uspešnije realizacije poluga u realnom aikidou. Sport nauka i praksa, Vol.4, No 1, str. 5-15.M53
9. Matavulj, D., Milosavljević, S., Lazarević, P., Ivanovski, A. (2014). Mogućnost primene specifičnih igara realnog aikidoa u rekreaciji dece ranog školskog uzrasta. Sport nauka i praksa, Vol.4, No 1, str. 15-25. M53
10. Arlov, D., Milosavljević, S. i Petkovski, D. (2013). Udarci kao zakonito sredstvo prinude ovlašćenih službenih lica: „Peta medjunarodna konferencija društvenih nauka na Balkanu". Novi Pazar 2013. Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru i Sakarya Univesity. Pp. 217-226. M33
11. Milosavljević, S., Matavulj, D.,Trunić, N. (2013). Mogućnost primene tehnika realnog aikidoa na poboljšanje ravnoteže kod populacije rekreativaca. Sport nauka i praksa, Vol.3, No 1, str. 29-39. М 53
12. Milosavljević, S., &Vračarević, LJ. (2011). Real aikido in real life. „Martial arts & combat sports: status and prospects of developement“. Yekaterinburg October 20-21, Conference with internacional participation, Ministri of Education and Science of the Russian Federation, Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy of the Russian Federation, Russia. Pp.206-2010. М33
13. Milosavljević, S.,Trunić N., Vračarević LJ., Matavulj D. (2011). Program treninga koordinacije u realnom aikidou. „Međunarodna konferencija: Kondicijska priprema sportaša 2011“ Kineziološki fakultet, Zagreb (str. 436-440). М33
14. Milosavljević S. (2008): Korekcija telesnog sastava. Beograd: Zadužbina Andrejević ISBN 978-86-7244-696-8. M42

cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology cosmetology
upis

Upis

Visokoškolska ustanova Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka je jedinstvena po svome nastavnom programu...

više

predupis

Predupis

Tokom marta, aprila i maja mjeseca na Visokoškolskoj ustanovi VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka organizovani su intervjui...

više

aktuelno

Aktuelno

Visokoškolska ustanova VŠ „Koledž kozmetologije i estetike“ Banjaluka akreditacijom proslavlja 15. godina rada. Raspisan konkurs za upis studenata.

više

prakticna nastava

Praktična nastava

Nastavni plan i program predviđa više od 40% praktične nastave što Koledž čini jedinstvenim u regionu.Takođe je jako važno istaći da su diplome priznate i u zemljama EU i šire, gdje nam kozmetolozi rade.

više

konkurs

Konkurs

Visokoškolska ustanova VŠ "Koledž kozmetologije i estetike" Banja Luka raspisuje konkurs za upis studenata u prvu, drugu, treću i četvrtu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022

više

centar

Centar za kozmetologiju

Centar za primijenjenu kozmetologiju, estetiku i preventivu Banjaluka organizacioni je dio Visoke škole gdje studenti izvode praktičnu nastavu koja čini 40% nastavnog plana i programa.

više