STUDENTI

 

  • Prava i obaveze studenata, kao i uslovi studiranja, propisani su Statutom fakulteta.
  • Ukupno angažovanje studenata sastoji se od nastave koja se izvodi na predavanjima, vježbama, seminarima, diplomskom radu i provjeri znanja (kolokviji i ispiti).
  • Studentski organ koji zastupa interese studenata u skladu sa zakonom čini Studentsko predstavničko tijelo.

 

RIJEČ STUDENATA

 

 

 

 

TEORIJSKA NASTAVA

 

 

 

 

 

PRAKTIČNA NASTAVA

 

 

 

 

 

 

STRUČNE EKSKURZIJE