Profesor Savić Marinko

 

Lični podaci

Prezime i ime

Profesora:

Savić Marinko

Mjesto rođenja:

Datum rođenja :

Državljanstvo:

Babice, Lukavac

03.05.1970.

Kućna adresa :

Telefon :

E-mail:

marinkosavic055@gmail.com

Adresa na poslu:

Telefon:

Mjesto stalnog boravka :

OBRAZOVANJE

Učiteljski fakultet , Univerzitet Istočno Sarajevo.

2007.

Magisterij

Filozofski fakultet , Univerzitet Istočno Sarajevo, oblast: Pedagogija,

Tema magistarskog rada: “Pedagoško-psihološka obilježja učenika kao faktor izostajanja sa nastave”

2012. Doktorat

Filozofski fakultet , Univerzitet Istočno Sarajevo,

Tema doktorske disertacije: ''Funkcija škole u otkrivanju, suzbijanju i prevenciji poremećaja u ponašanju učenika''

IZBORI U ZVANJA

PUBLIKACIJE

A) Monografije:

1. Pedagoške osnove kvalitetne škole, (2018), Visoka škola za kozmetologiju i estetiku Banjaluka;

2. Podrška inkluziji, (2014), Zvod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo;

3. Izostajanje sa nastave, (2008), Fakultet za političke i društvene nauke Banjaluka;

B) Radovi objavljeni u časopisima

1. (2008) Škola kao faktor asocijalnog ponašanja, Direktor, Beograd

2. (2008) Porodica – pedagoški izazov, Obrazovna tehnologija br. 3-4 Beograd

3. (2009) Didaktički-metodičke osnove domaćeg zadatka, Nastava, br 1-2, Republički pedagoški zavod

4. (2015) Multimedijalna nastava i učenje, Nastava, Republički pedagoški zavod Republike Srpske

5. (2015) Pisano izražavanje učenika osnovne škole, Nastava, Republički pedagoški zavod Republike Srpske

Radovi objavljeni na sajtu Republičkog pedagoškog zavoda

1. Pisano izražavanje

2. Pedagoško-psihološke kompetencije nastavnika

3. Verbalna nastava

4. Didaktičko-metodičke osnove domaće zadaće

PROJEKTI