Profesor Milosavljavić Srđan

 

Lični podaci

Prezime i ime

Profesora:

Milosavljević Srđan

Mjesto rođenja:

Datum rođenja :

Državljanstvo:

Valjevo

08.01.1974.

Kućna adresa :

Telefon :

E-mail:

064/1102027

srdjan008@gmail.com

Adresa na poslu:

Telefon:

00381

Mjesto stalnog boravka :

Beograd

OBRAZOVANJE

1992.-1997.

Fakultet fizičke kulture , Univerziteta u Beogradu.

1998. – 2003.

Magistrat

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ,Univerziteta u Beogradu, predmet: Rekreacija,

Tema magistarske teze:” Valorizacija efekata dva programa rekreacije”

2007.

Doktorat

Fakultet za menadžment u sportu , Alfa BK Univerzitet,

Tema doktorske disertacije: “Uloga trenažne tehnologije u redukciji telesne mase uz modifikovanu atkinsonovu dijetu kod rekreativnih odbojkaša”

IZBORI U ZVANJA

2019. - danas

Pomoćnikdirektora

Visoka sportska i zdravstvena škola

2018.

Zamjenikdirektora

Visoka sportska i zdravstvena škola

2016. - danas

Profesor

VŠ “Koledžkozmetologije i estetike” Banja Luka, predmet: Estetikatijela

2014. – 2017.

Vanredni profesor

Fakultetsporta i menadžmenta u sportu, predmeti: Personalni fitness, Borenje, Kondicionapriprema i Rekreacija

2013.

Izabran u zvanje docent naUniverzitetuSingidunum

2011. - danas

Rukovodilac programa Stručnog usavršavanja pri Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu.

2009. - 2010.

Predavač

Fakultet za pedagogiju u Pančevu, Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, predmet: Metodika fizičkog vaspitanja.

2007. - 2014.

Profesor

Visoka sportska i zdravstvena škola u Beogradu na predmetima, Tehnika sa metodikom sportske grane, Taktika sa metodikom sportske grane, Teorija i metodika sportske grane, Pedagoška praksa i Zdravstveni fitness.

2007. - danas

Docent

Pravni fakultet u Beogradu i Pravni fakultet u Subotici,Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, predmet: Specijalno fizičko obrazovanje - SFO

1996. - 1997.

Predavač

Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu, BK Univerziteta, predmeti: Scenska borba i Opšta fizička priprema.

PUBLIKACIJE

1. Milosavljević, S., Matavulj, D., Trunić, N., Đurović, M. i Spasović, J. ( 2016). Correlation of different factors of balance and the quality of realization of movement techniques in aikido. Archives of budo. Vol. 12, No. 1, pp. 77-84. M23

2. Milosavljević S. (2016 ): Transformacijamotoričkogstatusarekreativaca. Beograd: ZadužbinaAndrejević ISBN 978-86-525-0265-3. M42

3. Ivanović, M., Milosavljević, S., &Ivanović, U. (2015). Factorial structure of the relationship between aggressiveness personality dimesions in junior karatekas. Factauniversitatis, Series: physical education and sport, 13(3),371–381. M24

4. Milosavljević, S., Matavulj, D., Lazarević, P. (2015). Mogućnostprimenetehnikaborenja u rekreacijiosobasaparaplegijom. KonferencijaAspekt „Značajfizičkekulturezaosobesasmetnjama i premećajima u razvoju“,UniverzitetSingidunum. M33

5. Ivanović, M., S. Milosavljević., i Ivanović, U. (2015). Faktoririzikaindikatorikardiovaskularnihbolesti u najstarijemadolescentskomuzrastu [Risk factors and indicators of cardiovascular illnesses in late adolescent period]. Factauniversitatis, Series Medicine and Biology, 17(1), 26–32. M52

6. Milosavljević, S., Matavulj, D., Lazarević, P., Spasović. J. (2014). Analizatehnike „Džiuvaza”. Sport nauka i praksa, Vol.4, No 2, str. 57-65. M53

7. Matavulj, D., Milosavljević, S., Lazarević, P., Trunić. N. (2014). Sklanjanjesalinijenapadakaovažančinilacuspešneodbrane u realnomaikidou, Vol.4, No 2, str. 39-47. M53

8. Milosavljević, S., Matavulj, D., Lazarević, P. (2014).Obezbeđenjeakutnog bola udarcemkaobitanpreduslovuspešnijerealizacijepoluga u realnomaikidou. Sport nauka i praksa, Vol.4, No 1, str. 5-15.M53

9. Matavulj, D., Milosavljević, S., Lazarević, P., Ivanovski, A. (2014). Mogućnostprimenespecifičnihigararealnogaikidoa u rekreacijideceranogškolskoguzrasta. Sport nauka i praksa, Vol.4, No 1, str. 15-25. M53

10. Arlov, D., Milosavljević, S. i Petkovski, D. (2013). Udarcikaozakonitosredstvoprinudeovlašćenihslužbenihlica: „PetamenuđanrodnakonferencijadruštvenihnaukanaBalkanu". Novi Pazar 2013. InternacionalniUniverzitet u NovomPazaru i SakaryaUnivesity. Pp. 217-226. M33

11. Milosavljević, S., Matavulj, D.,Trunić, N. (2013). Mogućnostprimenetehnikarealnogaikidoanapoboljšanjeravnotežekodpopulacvijerekreativaca. Sport nauka i praksa, Vol.3, No 1, str. 29-39. М 53

12. Milosavljević, S., &Vračarević, LJ. (2011). Real aikido in real life. „Martial arts & combat sports: status and prospects of developement“. Yekaterinburg October 20-21, Conference with internacional participation, Ministri of Education and Science of the Russian Federation, Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy of the Russian Federation, Russia. Pp.206-2010. М33

13. Milosavljević, S.,Trunić N., Vračarević LJ., Matavulj D. (2011). Program treningakoordinacije u realnomaikidou. „Međunarodnakonferencija: Kondicijskapripremasportaša 2011“ Kineziološkifakultet, Zagreb (str. 436-440). М33

14. Milosavljević S. (2008): Korekcijatelesnogsastava. Beograd: ZadužbinaAndrejević ISBN 978-86-7244-696-8. M42